eski tüp bebek 

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARIYI ARTIRAN YENİ YÖNTEM

 26 Haziran 2014

                                      EMBRİYO VİDEO GÖRÜNTÜLEME

                                           (TİME LAPSE MONİTORİNG)

 

Yardımcı üreme tekniklerine olan ihtiyaç ve bu tedavi sonrası oluşan gebeliklerde müthiş bir artış göze çarpmaktadır. Sadece ülkemizde yıllık tahminen 40 bin civarında tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.

Artan siklus sayısı ve transfer edilen embriyo sayısı beraberinde bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında çoğul gebeliklere bağlı ortaya çıkan anne ve yeni doğan problemleridir.

Özellikle İskandinav ülkelerinde uygulanan tek embriyo transfer politikası 2010 yılında da ülkemizde de zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk tüp bebek kliniklerini en iyi embriyoyu seçme konusunda yeni teknikleri kullanma ya itmiştir. Tek embriyo transferi ile optimal gebelik oranını yakalamak artık birçok klinik için başlıca hedef ve başarı göstergesi olmuştur. 

Günümüzde transfer edilecek embriyonun seçiminde oluşan embriyonun günlük gelişim ve büyüme bilgilerinden elde edilen veriler dikkate alınmaktadır. Alınan yumurtanın yapısı, kullanılan spermin durumu, erken döllenme bulgusu, erken bölünme olup olmadığı, hücrelerin büyüklükleri ve simetrileri, hücre içi elemanların dışındaki yapıların oranı bu veriler arasında sayılabilir. Bu veriler embriyologlar tarafından her gün yapılan mikroskop altındaki kontrollerle elde edilmektedir. Bu kontroller dinamik bir süreç olan embriyo gelişiminin dakikalar hatta saniyelerle ifade edilen bir anını yakalamaktadır. Bu durum embriyo gelişim dinamiği hakkında kısıtlı veri sunarken ideal embriyoyu yakalamak için dışarıda uzun süre tutulmalarına sebep olmaktadır. çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre de ışık mikroskoplu altında yapılan değerlendirmelerin, embriyoların bulundukları stabil ortamlardan kısa süreli de olsa çıkarılmalarının, bu ortamların dengelerinin bozulmasının embriyo gelişimi üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir.

Anne rahmine tutunamayan embriyolardaki en büyük problemin genetik yapılarındaki bozuklukların olduğu bütün dünyanın ortak görüşüdür. Bu bozuklukların standart laboratuar pratiğinde gözlenmesi çok zordur. Embriyonun yapısının bozuk olması (anöploidi) insan embriyolarında sanıldığından fazla görülmektedir. Bu durum anne yaşı ileri oldukça artmakta olup yaklaşık % 50 nin üzerinde tahmin edilmektedir. Anöploidi tekrarlayan düşüklere, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarına ve bu durumdan etkilenmiş bebeklerin doğumuna yol açar. Transfer edilecek embriyolarda anöploididen kaçınmanın tek ve kesin yolu genellikle 3.gün yapılan ve girişimsel ve pahalı bir yöntem olan embriyo biopsisi (PGT) dir.

Bu pahalı ve invaziv (müdahale edici) yöntemi kullanmadan genetik olarak normal embiryoyu seçmek için dünya genelinde son 3 yıldır time lapse monitoring/ kamera ile izlem yöntemi uygulanmaktadır. bu sistemde embriyolar bulundukları stabil ortamdan çıkarılmadan her 10-20 dakikada bir fotoğrafları çekilerek büyüme ve bölünme potansiyelleri gözlenmekte ve anne rahmine yerleşme oranı en yüksek, genetik olarak en normal embriyolar seçilebilmektedir. Kayıtlar kaydedildikleri için aynı hastanın daha sonraki tedavilerinde de referans sağlama şansı sağlamaktadır. Son 2 yıldır sadece kamera kayıtlarından elde edilen bulgular ışığında genetik yapısı normal olan embriyonun seçilmesi çalışmaları devam etmekte olup ümit vaat eden sonuçlar ortaya çıkmıştır.

2008 yılında Lemmen, 2010 yılında Wolf ve 2013 yılında Allison Campbell adlı müellifler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda embriyonun tüm laboratuar gelişimi izlenmiş ve sonuçlar embriyoların genetik sonuçları ile doğrulanmış olup ortaya bir risk sınıflandırması çıkmıştır(düşük risk: gebelik şansı yüksek; yüksek risk: gebelik şansı düşük). Bu izleme göre her iki üreme hücresinin çekirdek öncüllerinin 20 saat 45 dakikadan kısa sürede kaybolması -tek bir çekirdek halini alma- anöploidi açısından yüksek riskli kabul edilmektedir. Çünkü hücre bölünme siklusunun kısa sürmesi çekirdekteki genetik materyalin ikiye katlanma süresinin tamamlanmasında problem yaratmaktadır. Bununla birlikte embriyo gelişiminin 4.günündeki paket haline alma zamanının 84 saatten az olması, 5.gün embriyosunda sıvı boşluğunun oluşma zamanının 96 saatten az olması ve tam gelişmiş 5. gün embriyosunun oluşma zamanının 122 saatten az olması bu embriyoların anöploidi açısından düşük riskli olduklarını göstermekte olup transfer için tercih edilir haline getirmektedir.

Gebelik oranını % 20 artıran bu yöntem ile daha önce tedavi başarısızlığı yaşamış hastalarda, ileri kadın yaşı nedeniyle yapılan tedavilerde, ciddi erkek faktörü olan gruplarda hatırı sayılır katkılar gözlenmektedir.